In service container

Containers die in gebruik zijn noemen wij in service containers. Bij deze containers zijn er diverse keuringen die vereist kunnen worden, dit is afhankelijk van de eindlocatie van de container en het transport hiernaartoe. Wij hebben voor het gemak de keuringen in drie categorieën verdeelt:

 • CSC-inspectie in service
 • In service inspecties offshore container volgens NEN-EN-ISO 10855-3:2018
 • In service inspecties onshore containers

Let op, een container kan aan meerdere categorieën moeten voldoen. Bijvoorbeeld: een offshore container die over met internationaal transport van Amsterdam naar Barcelona wordt vervoerd om daar aan boord van een schip te worden gehesen. Hierbij geldt dus dat er een geldige CSC-keuring op dient te zitten + een offshore inspectie.

Wees er dus altijd van bewust hoe de container vervoerd gaat worden en let niet alleen op de eindbestemming, dit om vertraging of stilstand in het transport te voorkomen. Wilt u advies of heeft u een vraag hierover, neem gerust contact met ons op.

CSC-inspectie in service

Als uw container al een CSC-keuring bij fabricage heeft ondergaan is deze maximaal 5 jaar geldig, hierna schrijft de CSC wetgeving het volgende voor:

Het tijdsverloop van de datum van fabricage tot de datum van de eerste controle mag niet langer zijn dan vijf jaar. Daaropvolgende controles van nieuwe containers en her controles van bestaande containers dienen te geschieden met tussenpozen van niet meer dan 30 maanden. Bij alle controles dient te worden nagegaan of de container gebreken heeft die iemand in gevaar zouden kunnen brengen.

(Bron: bepaling 2;d, https://wetten.overheid.nl/BWBV0003233/2014-07-01#Verdrag_2 )

Wij kunnen deze keuring voor u uitvoeren op locatie zodat uw container altijd voldoet aan de internationale CSC-wetgeving.

In service inspecties offshore container

Indien een container offshore wordt getransporteerd dient deze te voldoen aan de internationale norm NEN-EN-ISO 10855-3:2018, deze norm schrijft een drietal soorten inspecties voor:

 • Visual inspection
 • Non-Destructive Examination
 • Lifting test

Visuele inspectie:

De norm schrijft het volgende over de visuele inspectie:

‘’De visuele inspectie moet betrekking hebben op de buitenkant en de binnenkant van de container zonder lading, om na te gaan of de container geschikt is voor het beoogde gebruik. Alle dragende delen, met name de basisconstructie, moeten worden geïnspecteerd. Voor containers met vaste uitrusting moet de keuringsinstantie bepalen of de toegang tot de dragende delen toereikend is.

De inspectie moet worden uitgevoerd in een situatie met voldoende verlichting en andere voorzieningen die nodig zijn om de inspectie veilig en doeltreffend te laten verlopen. De voorziening moet geschikte middelen omvatten om de container op te tillen en te ondersteunen met het oog op de inspectie van de onderkant.’’ (bron: NEN-EN-ISO 10855-3:2018)

Bij deze visuele inspectie wordt o.a. op de volgende aspecten gelet:

 • Markeringen op de container
 • De lassen in de primaire constructie
 • De lassen rondom de hijsogen
 • Zowel de primaire als secundaire structuur van de container op vervormingen, gaten, corrosie & ander soort beschadiging.
 • De werkende functie van de deur
 • De vloer

Het interval van de visuele inspectie bedraagt maximaal 12 maanden.

NDO-onderzoek:

De norm schrijft het volgende over het NDO-onderzoek:

‘’Het NDO onderzoek van de lassen op de hijsogen en aangrenzende constructies moet worden uitgevoerd volgens het in tabel 1 gespecificeerde schema van onderzoek en beproeving.’’ (bron: NEN-EN-ISO 10855-3:2018)

Wij kunnen het NDO-onderzoek uitvoeren aan de hand van 3 soorten methodes:

 • Magnetisch onderzoek
 • Wervelstroom onderzoek
 • Penetrant onderzoek

Naast het NDO-onderzoek wordt er ook uitgebreid visueel naar de container gekeken of deze nog voldoet aan de vereisten.

Loadtest met aanvullend NDO-onderzoek:

Indien er een reparatie of modificatie heeft plaatsgevonden dient de container opnieuw beproefd te worden met aanvullend NDO-onderzoek. Dit kan zowel plaatsvinden op locatie als bij ons in de werkplaats, dit is ook afhankelijk van het gewicht waarop de container afgetest dient te worden. Wij kunnen dit ook voor u uitvoeren. Mocht u twijfels hebben, neem dan contact met ons op.

In service inspectie onshore containers

Met onshore containers bedoelen wij containers die alleen gebruikt gaan worden op het land.         De richtlijnen voor de inspectie van de containers die op het vaste land blijven zijn gelijk aan die voor offshore containers, namelijk:

 • Visueel – inspectie interval van 12 maanden
 • NDO-onderzoek – inspectie interval van 48 maanden
 • Loadtest met aanvullend NDO-onderzoek bij reparatie/modificatie

Naast deze inspecties kan men vragen om een geldige CSC-keuring, indien deze internationaal wordt getransporteerd. Mocht u twijfels hebben, neem dan contact met ons op.