Offshore containers

Containers die internationaal over zee of per spoor worden vervoerd moeten voldoen aan een groot aantal eisen, om de veiligheid voor iedereen te garanderen. Er zijn twee wetten waar elke offshore container aan moet voldoen:

CSC staat voor international Convention for Safe Containers, dit is een internationale overeenkomst die van toepassing is op nieuwe en bestaande containers die gebruikt worden tijdens internationaal vervoer. De overeenkomst is vastgesteld om een aantal redenen:

 • Handhaven van hoge graad van veiligheid voor mensen bij het hanteren, stapelen en vervoeren van containers
 • Vergemakkelijken van internationale containervervoer
 • Vastellen gemeenschappelijke internationale veiligheidseisen

Hierdoor is er besloten om internationale eisen te stellen aan container ter waarborging van de eerdergenoemde redenen. (Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBV0003233/2014-07-01#Verdrag_2 )

Wij kunnen zowel uw nieuwe/gemodificeerde container laten voldoen aan de CSC wetgeving, als uw bestaande.

Nieuwe/gemodificeerde container:
Bij het produceren van een nieuwe container of het modificeren van een bestaande container komt veel kijken. Een container moet aan een aantal eisen voldoen volgens de CSC overeenkomst en dit is aan te tonen door verschillende beproevingsprocedures uit te voeren volgens de NEN-ISO 1496. De testen die deze norm voorschrijft zijn o.a. :

 • Stacking test
 • Lifting top corner fittings
 • Lifting bottom corner fittings
 • Restraint (longitudinaal)
 • Strength of end walls
 • Strength of side walls
 • Roof strength
 • Floor strength
 • Rigidity (transverse)
 • Rigidity (longitudinaal)
 • Lifting fork-lift pockets

Al deze testen kunnen wij voor u uitvoeren zodat u altijd voldoet aan de eisen.

Bestaande container:
Als uw container al een CSC keuring bij fabricage heeft ondergaan is deze maximaal 5 jaar geldig, hierna schrijft de CSC wetgeving het volgende voor:

Het tijdsverloop van de datum van fabricage tot de datum van de eerste controle mag niet langer zijn dan vijf jaar. Daaropvolgende controles van nieuwe containers en hercontroles van bestaande containers dienen te geschieden met tussenpozen van niet meer dan 30 maanden. Bij alle controles dient te worden nagegaan of de container gebreken heeft die iemand in gevaar zouden kunnen brengen. (Bron: bepaling 2;d , https://wetten.overheid.nl/BWBV0003233/2014-07-01#Verdrag_2 )

Wij kunnen deze keuring voor u uitvoeren op locatie zodat uw container altijd voldoet aan de internationale CSC wetgeving.